ศูนย์เรียนรู้ฯจ.ลำพูน ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ณ วันที่ 16 มี.ค 67 พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน มีค่า pm 2.5 จำนวน 136.2 มคก./ลบ.ม. ซึ่งเป็นปริมาณที่เกินค่ามาตรฐานมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ศูนย์เรียนรู้ฯจ.ลำพูน ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ณ วันที่ 16 มี.ค 67 พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน มีค่า pm 2.5 จำนวน 136.2 มคก./ลบ.ม. ซึ่งเป็นปริมาณที่เกินค่ามาตรฐานมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จึงมีการดำเนินมาตรการป้อง PM2.5 โดยให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกอาชีพ และประชาชนทั่วไป ดังนี้
1.เฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือผู้ฝึกอาชีพที่มีปัญหาสุขภาพจากฝุ่นละออง PM2.5 และการส่งต่อศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่
2.จัดกิจกรรมออกกำลังกายในอาคาร
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและผู้รับการฝึกอาชีพ มีสุขภาพที่ดี
3.มีการติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำในบริเวณหลังคาอาคารฝึกอาชีพ และบริเวณรอบอาคารสำนักงาน
4.งดกิจกรรมกลางแจ้งในสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน โดยให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
5.แจกหน้ากากอนามัยแก่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพและประชาชนทั่วไปเพื่อป้องกัน PM2.5 เบื้องต้น
6.ติดตามสถานการณ์ ข่าวสารเกี่ยวกับปัญหา PM2.5 และให้ความร่วมมือตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด
7.คัดแยกขยะ ลดการใช้พลาสติก
และส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติ
8.ปิด – เปิดไฟ เป็นเวลาร่วมกันลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
9.จัดสรรเวลาการใช้รถราชการเพื่อประหยัดน้ำมันและลดมลพิษทางอากาศ
10.งดเผาขยะ ในที่โล่งเพื่อลดการก่อมลพิษในอากาศ
11.เพิ่มพื้นที่ปลูกต้นไม้เพื่อฟอกอากาศ
12.หมั่นเช็คสภาพรถ เพื่อลดควันดำ
ร่วมกันแจ้งเบาะแส เมื่อพบเห็นผู้กระทำการเผาก่อให้เกิดมลพิษ
✅สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
✅แจ้ง พม. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร 1300