ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ขอรายงานผลการติดตามการมีงานทำและรายได้ หลังจากสำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้…

2.1 กิจกรรมการฝึกอาชีพในสถาบัน (Onsite) มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพจำนวน 959 คน (ร้อยละ 100) มีงานทำจำนวน 591 คน (ร้อยละ 61.63) อยู่ระหว่างการหางานจำนวน 342 คน (ร้อยละ 35.66) ลาออกกลางคันเนื่องจากได้งานระหว่างการฝึกอบรมอาชีพจำนวน 26 คน(ร้อยละ2.71) และมีงานทำเพิ่มขึ้นจากก่อนฝึกอบรมอาชีพจำนวน 166 คน (ร้อยละ 17.31)
2.2 กิจกรรมการฝึกอาชีพ Online มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพจำนวน 87 คน (ร้อยละ 100) มีงานทำ จำนวน 87 คน (ร้อยละ 100) และมีงานทำเพิ่มขึ้นจากก่อนฝึกอบรมอาชีพจำนวน 22 คน (ร้อยละ 25.29)
2.3 กิจกรรมมการฝึกอาชีพระยะสั้นในชุมชน ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพจำนวน 498 คน (ร้อยละ 100) มีงานทำจำนวน 424 คน (ร้อยละ 85.14) อยู่ระหว่างการหางานจำนวน 74 คน (ร้อยละ 14.86) และมีงานทำเพิ่มขึ้นจากก่อนฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 243 คน (ร้อยละ 48.80)
ทั้งนี้ได้แนบเอกสารรายงานผลการติดตามการมีงานทำและรายได้ หลังจากสำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน