ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน (ศสค.ลำพูน)
ขอดำเนินการขับเคลื่อน “นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี”

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน (ศสค.ลำพูน)
ขอดำเนินการขับเคลื่อน “นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี”
Organization Governance (OG)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
✅ ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
✅ ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
✅ ด้านองค์การ
✅ ด้านผู้ปฏิบัติงาน