ศสค.ลำพูน ได้ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามกลุ่มอาชีพ ตามกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ และมอบสื่อประชาสัมพันธ์สัมพันธภาพในครอบครัว วัคซีนครอบครัว และประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามกลุ่มอาชีพ ตามกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ และมอบสื่อประชาสัมพันธ์สัมพันธภาพในครอบครัว วัคซีนครอบครัว และประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ให้กับกลุ่มอาชีพจำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า บ้านในกรุบูรพา ตำบลแม่กุอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กลุ่มอาชีพสานเชือกพลาสติก บ้านวังผา ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และกลุ่มอาชีพสานเชือกพลาสติก บ้านห้วยบงใหม่ ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก