ศสค.ลำพูน ให้การต้อนรับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสได้มาพบปะ หารือเกี่ยวกับการสนับสนุนส่งเสริมฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ

วันที่ 5 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับนางสาวศิริลักษณะ ตั้งวรปัญญากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสได้มาพบปะ หารือเกี่ยวกับการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพ ให้แก่กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ เช่น กลุ่มแรงงานถูกเลิกจ้าง (มาตรา 75) กลุ่มแรงงานอายุใกล้ราวเกษียณ 55 ปี และกลุ่มแรงงานลูกจ้างให้หยุดงานประจำสัปดาห์ ของโรงงานอุตสาหกรรม ภาคนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น และได้เยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องฝึกอบรมอาชีพต่างๆ และให้กำลังใจกับผู้เรียน “หลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” Beauty for A Better Life รุ่นที่ 1/2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน