ศสค.ลำพูน ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือ ประสานงาน เรื่องกิจกรรมการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือ ประสานงาน เรื่องกิจกรรมการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมห้องผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพของศูนย์ฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน