ศสค.ลำพูน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้ร่วมมอบเงินอุดหนุน เงินสงเคราะห์ครอบครัว ให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กลุ่มเปราะบาง)

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ได้ร่วมมอบเงินอุดหนุน เงินสงเคราะห์ครอบครัว ให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กลุ่มเปราะบาง) จำนวน 3 ราย รายละ 3,000 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,000 บาท