ศสค.ลำพูน และกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์และแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ครั้งที่ 2

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์และแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัวให้สามารถออกแบบและวางแผน รวมไปถึงทดลองการจำหน่ายสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธี และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง