ศสค.ลำพูน เป็นวิทยากร หัวข้อ “การส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุและหลากหลายวัย” ภายใต้โครงการโรงเรียนครอบครัวในชุมชนตำบลทากาศ ประจำปีงบประมาณ 2567”

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม กลุ่มแผนงานและวิชาการ เป็นวิทยากร หัวข้อ “การส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุและหลากหลายวัย” ภายใต้โครงการโรงเรียนครอบครัวในชุมชนตำบลทากาศ ประจำปีงบประมาณ 2567” ได้บรรยายเรื่อง ความรู้การเสริมสร้างความรู้สู่ครอบครัวอบอุ่น การรู้เท่าทันสื่อโลกออนไลน์ Social Media การสร้างสัมพันธ์ สร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงในครอบครัว บทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว และการสื่อสารที่ดีในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุและหลากหลายวัย และการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัว (นายบรรจงค์ สารกาศ) ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลทากาศ กล่าวรายงาน โดยมี (นายบัญญัติ กิติกาศ) นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ เป็นประธานเปิดโครงการฯ กล่าวให้โอวาทให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 45 คน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ และสมาชิกศพค.ตำบลทากาศ เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน