ศสค.ลำพูน เป็นวิทยากร หัวข้อ “การส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวทั่วไป ครอบครัว ที่มีลูกวัยรุ่น” ภายใต้โครงการโรงเรียนครอบครัวในชุมชนตำบลศรีเตี้ย ประจำปีงบประมาณ 2567”

วันที่ 25 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม กลุ่มแผนงานและวิชาการ เป็นวิทยากร หัวข้อ “การส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวทั่วไป ครอบครัว ที่มีลูกวัยรุ่น” ภายใต้โครงการโรงเรียนครอบครัวในชุมชนตำบลศรีเตี้ย ประจำปีงบประมาณ 2567” ได้บรรยายเรื่อง ความรู้การเสริมสร้างความรู้สู่ครอบครัวอบอุ่น การรู้เท่าทันสื่อโลกออนไลน์ Social Media การสร้างสัมพันธ์ สร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงในครอบครัว บทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว และการสื่อสารที่ดีในครอบครัวกับลูกวัยรุ่น เพศศึกษา ผู้สูงอายุ และการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัว (นายอดุลย์ คำเครื่องใจ) ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลศรีเตี้ย กล่าวรายงาน โดยมี (นาวาเอกณัฐพงศื คชเสนี) นายกเทศบาลตำบลศรีเตี้ย เป็นประธานเปิดโครงการฯ กล่าวให้โอวาทให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล กองสวัสดิการสังคม และสมาชิกศพค.ตำบลศรีเตี้ย เข้าร่วมโครงการฯ ณ หอฟังธรรม วัดดอยหลังถ้ำ ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน