ศสค.ลำพูน เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเบเกอรี่ ฝึกปฏิบัติตกแต่งหน้าเค้ก ให้กับพนักงาน ของบริษัทเออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

วันที่ 25 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเบเกอรี่ ฝึกปฏิบัติตกแต่งหน้าเค้ก ให้กับพนักงานบริษัทเออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน จำนวนทั้งสิ้น 30 คน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมนอกเวลางาน สร้างชุมชนผู้หญิง สนับสนุนเพื่อนพนักงานหญิงด้วยกัน พัฒนาทักษะอาชีพนำไปต่อยอด ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน ณ ห้องฝึกอบรมอาชีพชั่วคราว ของบริษัทเออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด