ศสค.ลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายเสวนาวิชาการเรื่อง “ความรู้ ทักษะ และการปรับตัวในกระบวนการทำงานในชุมชน : ประสบการณ์และการนำไปใช้ประโยชน์”

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายอิศรา คันธรักษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เป็นวิทยากรบรรยายเสวนาวิชาการเรื่อง “ความรู้ ทักษะ และการปรับตัวในกระบวนการทำงานในชุมชน : ประสบการณ์และการนำไปใช้ประโยชน์” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมสงเคราะห์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ณ ห้อง 7501 อาคารบุญชูปณิธาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จังหวัดลำปาง