ศสค.ลำพูน เปิดแล้ว!! หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการเปิดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565  ให้กับกลุ่มเป้าหมายอสม. อพม. และผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติตามหลักสูตร โดยได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรฯ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2565  ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ได้บูรณาการความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดลำพูน, สาธารณสุขอำเภอเมือง, โรงพยาบาลลำพูน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวรายงานโดยนางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพในการเสริมสร้างทักษะความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ การให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2565 รวมถึงมีภาวะเปราะบางทางเศรษฐกิจและสุขภาพอยู่ในภาวะพึ่่งพิงให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 21 คน ณ ห้องประชุมปฏิบัติการโรงแรม ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน