ศสค.ลำพูน เปิดเรียนฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรตัดผมขั้นสูง ระยะสั้น 30 วัน (180 ชั่วโมง) ปีงบประมาณ 2565


วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และเปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ “หลักสูตรตัดผมขั้นสูง ระยะสั้น 30 วัน (180 ชั่วโมง) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 ก.ค. – 22 ส.ค. 2565 โดยมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ในการนี้นายอิศรา คันธรักษ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ได้เยี่ยมพบปะ ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 สร้างความมั่นใจในการฝึกอาชีพ ณ ห้องตัดผมชาย อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ชั้น 3 ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน