ศสค.ลำพูน เปิดเรียนฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 2 วัน, 4 วัน และ1 เดือน (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินการเปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน (เสาร์-อาทิตย์) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้แก่หลักสูตรการจีบผ้า ผูกผ้าสร้างรายได้ (2 วัน) ผู้เข้ารับการฝึกฯ จำนวน 12 คน, หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้ (4 วัน) ผู้เข้ารับการฝึกฯ จำนวน 20 คน และหลักสูตรอาหารว่างนานาชาติ รุ่นที่ 2 (1 เดือน) ผู้เข้ารับการฝึกฯ จำนวน 18 คน ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ในการนี้ศูนย์ฯ ได้เยี่ยมพบปะ เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-Tอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 สร้างความมั่นใจในการฝึกอาชีพ