ศสค.ลำพูน เปิดเรียนฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 20 วัน, 1 เดือน, 2 เดือน ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้มาตรการควบคุม ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และเปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ “หลักสูตรตัดผมขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 3/65 (20 วัน), “หลักสูตรเบเกอรี่สร้างรายได้” รุ่นที่ 2/65 (1 เดือน)และ “หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น” รุ่นที่ 2/65 (2 เดือน) โดยมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ในการนี้ศูนย์ฯ ได้เยี่ยมพบปะผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 สร้างความมั่นใจในการฝึกอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ฯ จังหวัดลำพูน