ศสค.ลำพูน เข้าอบรมหลักสูตรสร้างสื่อมืออาชีพด้วย CANVA ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและภาคีเครือข่ายตามหลักสูตรที่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ 2567 ผ่านระบบโปรมแกรม Zoom Cloud Meeting

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าอบรมหลักสูตรสร้างสื่อมืออาชีพด้วย CANVA ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและภาคีเครือข่ายตามหลักสูตรที่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ 2567 ผ่านระบบโปรมแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 เชียงใหม่ ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน