ศสค.ลำพูน เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” (เรือนจำตัวอย่างความสำเร็จ) เรือนจำชั่วคราวบ้านยู้ สังกัดเรือนจำจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้ครอบครัว (Learning Center) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน ณ เรือนจำชั่วคราวบ้านยู้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน