ศสค.ลำพูน เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปการขับเคลื่อนงาน ประเด็นตามแผนการตรวจราชการ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปการขับเคลื่อนงาน ประเด็นตามแผนการตรวจราชการ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบกลางในการจัดเก็บข้อมูลการตรวจราชการและวิธีการรายงานผลการตรวจราชการในระบบดิจิทัล ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน