ศสค.ลำพูน เข้าร่วมโครงการ Happy Money ออมเป็น ใช้เป็น ก็ปังได้ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom meeting

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม ระดับชำนาญการ เข้าร่วมโครงการ Happy Money ออมเป็น ใช้เป็น ก็ปังได้ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom meeting จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อให้บุคลากรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย ตาม Flagship Project กระทรวง.พม. “พม. Next” (Next Gen , Next Level) การพัฒนาทักษะและสมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับศตวรรษที่ 21 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการออมและการลงทุนในการวางแผนและการจัดการการเงินอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของตนเอง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการเงิน และเท่าทันสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น โดยมีนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน