ศสค.ลำพูน เข้าร่วมโครงการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ครูผู้สอนหลักสูตรอาหารและโภชนาการ ผู้ประกอบอาหาร เข้าร่วมโครงการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหารมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสุขาภิบาลอาหาร สามารถตรวจประเมินสถานประกอบการร้านอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหารทางกายภาพได้ เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงาน ด้านสุขาภิบาลอาหาร โดยมีว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน