ศสค.ลำพูน เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Team

ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดลำพูน แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Team จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน เพื่อสามารถดำเนินการจัดซื้อฯ ผ่านทางระบบ e-GP ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน