ศสค.ลำพูน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 26 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน วัด และสถานศึกษามีการจัดการขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อย่างเหมาะสม ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีไว้ใช้ในครัวเรือน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำเสวียน และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยมีว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน