ศสค.ลำพูน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ หัวข้อเรื่อง “ข้อตรวจพบในการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีศึกษา”

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวณิชชยากานต์ จิรัชยากรพิสิช นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ หัวข้อเรื่อง “ข้อตรวจพบในการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีศึกษา” จัดโดย คลังจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน