ศสค.ลำพูน เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเร่งรัดการใช้จ่าย และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาครัฐของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเร่งรัดการใช้จ่าย และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาครัฐของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานอันจะส่งผลให้การบริหารงบประมาณของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับและให้โอวาท และนางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน กล่าวเปิดโครงการฯพร้อมบรรยาย ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน