ศสค.ลำพูน เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชน เพื่อชุมชนสามารถบริหารจัดการขยะภายในชุมชนของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้นำชุมชน แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) และ กลุ่ม อถล.ตำบลต้นธง หน่วยงานราชการ และโรงเรียนในเขตพื้นที่จำนวน 5 โรงเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน