ศสค.ลำพูน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงิน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้าประจำ โดยมีนางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน