ศสค.ลำพูน เข้าร่วมโครงการ Stand Up Against Street Harassment รุ่นที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Meeting online

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการ Stand Up Against Street Harassment รุ่นที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Meeting online เพื่อให้บุคลากร สค. ได้รับความรู้ด้านการป้องกันปัญหาการคุกคามทางเพศในที่สาธารณะ หรือบนท้องถนน สามารถนำไปใช้ในการดูแลตนเอง ครอบครัว และประชาชน รวมถึงต่อยอดให้ทุกหน่วยงานนำไปจัดอบรมเพื่อให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน