ศสค.ลำพูน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง การบัญชี และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 12 กันยายน 2565 นางอัมพร เพิ่มพูลพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และนางสาวอมรรัตน์ สุขวัฒนา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง การบัญชี และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หัวข้อ “ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในระบบ NEW GFMIS THAI ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน