ศสค.ลำพูน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม “Open House จิบกาแฟ ฮีลใจ @ปงผาง” ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามอัตลักษณ์ชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประประมาณ 2567

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม “Open House จิบกาแฟ ฮีลใจ @ปงผาง” ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามอัตลักษณ์ชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประประมาณ 2567 จัดโดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการและเพิ่มรายได้ให้กับราษฏรบนพื้นที่สูง โดยใช้กลไกด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว โดยมีนายประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ทา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดลำพูน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านผาด่าน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน