ศสค.ลำพูน เข้าร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาลักษณะนิสัยในการทำงาน ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาลักษณะนิสัยในการทำงาน ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้และทักษะต่างๆ มาปรับใช้ในการทำงานในสถานประกอบการ เพื่อเป็นแรงงานมีฝีมือ ซึ่งมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 21 คน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จังหวัดลำพูน