ศสค.ลำพูน เข้าร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ “โครงการเทศบาลพบประชาชน” เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการดำเนินงาน ด้านกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ “โครงการเทศบาลพบประชาชน” เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การอบรมความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพต่างๆ เป็นการสร้างรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจน ตลอดจนมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถให้แก่กลุ่มอาชีพ เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ได้แก่ “หลักสูตรการทำขนมปังหน้าหมู” “หลักสูตรการทำขนมช่อม่วง” และ“หลักสูตรการทำขนมบัวลอยเสียบไม้” โดยมีนายอนุชา แสงสว่างนายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ในการนี้ ศูนย์ฯ จัดบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการดำเนินงาน ด้านกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพทั้งในสถาบันและในชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่