ศสค.ลำพูน เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชาคหกรรม สาขาอาหารและโภชนาการ ทักษะประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ประเภทอาหารชุด (Food Box set)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวกณิกา ว่างจิตเจริญ ผู้แลผู้รับการสงเคราะห์ ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอาหารและโภชนาการ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมโครงการ เชฟอาหารไทยมืออาชีพ by พม. ได้รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชาคหกรรม สาขาอาหารและโภชนาการ ทักษะประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ประเภทอาหารชุด (Food Box set) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับจังหวัด (จำนวน 2 ทีม) ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน