ศสค.ลำพูน เข้าร่วมเปิดงานนิทรรศการโครงการสําคัญ (Flagship Projects) พร้อมทั้งพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)

วันที่ 10 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมงานนิทรรศการโครงการสําคัญ (Flagship Projects) พร้อมทั้งพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบาง ระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ