ศสค.ลำพูน เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรการสร้างการตระหนักด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์” ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ Microsoft Teams

วันที่ 18 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรการสร้างการตระหนักด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์” ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ Microsoft Teams จัดโดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อให้มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในการใช้งานเทคโนโลยีด้วยความมั่นคงปลอดภัย ส่งสัญญาณมายัง ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Uso net อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ชั้น 2 ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน