ศสค.ลำพูน เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรรู้ทันภัยคุกคามทาง cyber และ ransomware” ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Microsoft Teams

วันที่ 24 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรรู้ทันภัยคุกคามทาง cyber และ ransomware” ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Microsoft Teams จัดโดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อให้มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ ในการใช้งานเทคโนโลยีด้วยความมั่นคงปลอดภัย ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน