ศสค.ลำพูน เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ สถาบันโรคทรวงอกและเครือข่ายสุขภาพที่ 4 ระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

วันที่ 11 เมษายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ สถาบันโรคทรวงอกและเครือข่ายสุขภาพที่ 4 ระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) “การดูแลทางสังคมร่วมกับระบบบริการสุขภาพในชีวิตวิถีใหม่” ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน