ศสค.ลำพูน เข้าร่วมอบรมโครงการ On site สร้างเชฟอาหารไทยมืออาชีพ by พม. “พัฒนาองค์ความรู้ ยกระดับทักษะอาหารไทย ก้าวสู่การเป็นเชฟมือธุรกิจบริการ เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคง”

ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2565 นางจีรพรรณ เขียวคำ พนักงานธุรการ ระดับส4 และนางสาวกณิกา ว่างจิตเจริญ ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้รับมอบหมายให้ เข้าร่วมอบรมโครงการ On site สร้างเชฟอาหารไทยมืออาชีพ by พม. ในระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2565 เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และสถาบันการอาหารไทย โดยได้รับเกียรติจาก (เชฟชุมพล แจ้งไพร) เป็นผู้สอนถ่ายทอดความรู้ฝึกปฏิบัติ พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากสถาบันอาหารไทย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทักษะด้านการทำอาหารไทย ยกระดับทักษะการประกอบอาชีพเชฟอาหารไทยให้มีมาตรฐาน เป็นเชฟมืออาชีพสามารถทำงานในธุรกิจบริการ ตลอดจนสามารถทำธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร