ศสค. ลำพูน เข้าร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้สำหรับวิทยากรประจำ learning Center ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting


วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นางศิริพร พิงคะสัน นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นางสาวศุลีพร สันธิราษฎร์ นักสังคมสงเคราะห์ และนายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้สำหรับวิทยากรประจำ learning Center ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมีนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน