ศสค.ลำพูน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO LogBook)ผ่านระบบ Zoom Meeting


วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และ กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO LogBook) ส่วนสภาพปัญหาความเดือดร้อน แผนการช่วยเหลือ การติดตามผลการดำเนินงาน และส่วนรายงานสำหรับเจ้าหน้าที่ พม. และหน่วยงานในระดับจังหวัด (One Home) ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์แห่งการเรียนรู้ด้านสตรีและครอบครัวครบวงจร Leaning Center ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน