ศสค.ลำพูน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 2/2566” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวกณิกา ว่างจิตเจริญ ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ (ปฎิบัติงานด้านการสอนหลักสูตรอาหารและโภชนาการ) เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 2/2566” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting จัดโดย SME D BANK ร่วมกับ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มความรู้แก่ผู้ปรุง ผู้ประกอบอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร การันตีคุณภาพร้านสะอาดปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ส่งสัญญาณมายังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน