ศสค.ลำพูน เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ภายใต้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวปรียาภัทร์ จงรักจิรโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ และนายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ภายใต้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ จัดโดยกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมพัฒนา วิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับ สค. และองค์กรเครือข่ายต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีนางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมอลิซาเบธ สะพานควาย กรุงเทพมหานคร