ศสค.ลำพูน เข้าร่วมอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ประจำปี 2567 รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวชลธิชา นัญชัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวปรียาภัทร์ จงรักจิรโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ประจำปี 2567 รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2566 จัดโดยกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ในการนี้ ผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว ได้รับมอบเกียรติบัตร จากผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา สุขสม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่