ศสค.ลำพูน เข้าร่วมอบรมกิจกรรม Train the trainers ภายใต้โครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty for a better Life

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ครูฝึกอาชีพ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมอบรมกิจกรรม Train the trainers ระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2566 ภายใต้โครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty for a better Life โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ 65 Hair Studio เพื่อเสริมทักษะด้านหลักสูตรช่างผม – เสริมสวยสตรี ด้วยหลักสูตรของลอรีอัลให้แก่ครูผู้สอนฝึกอาชีพด้านช่างผมเสริมสวยสตรีจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ จำนวน 13 ท่าน โดยมีนางฤทัย ใหม่จันทร์ทอง ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยคุณอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ คุณสิตานัน สิทธิกิจ ผู้บริหารจากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ จ.ลำพูน กล่าวต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน