ศสค.ลำพูน เข้าร่วมหารือประเด็นการฝึกอบรมอาชีพเสริมสวย ร่วมกับ บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย ที่ Hair Studio ลอรีอัล จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมหารือประเด็นการฝึกอบรมอาชีพเสริมสวย ร่วมกับ บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย ได้เยี่ยมชมกระบวนการฝึกอบรมอาชีพของลอรีอัล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักถามประเด็นเพื่อเปรียบเทียบ สู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ต่อไป โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วยนางฤทัย ใหม่จันทร์ทอง ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ ลำปาง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ณ Hair Studio ลอรีอัล จังหวัดเชียงใหม่