ศสค.ลำพูน เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ทิศทางและรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาค ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meetings

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ทิศทางและรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาค(การมอบอำนาจและการกระจายอำนาจ)” ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meetings เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาของการบริหารราชการในภูมิภาค เพื่อให้ได้รูปแบบการบริหารราชการในภูมิภาคที่ตอบโจทย์ประชาชนและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องอัศวินแกรนด์ A ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน