ศสค.ลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center For Person With Disabilities) โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center For Person With Disabilities) โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการที่มาใช้บริการโรงพยาบาลลำพูนสามารถรับบริการ ณ จุดเดียวภายในโรงพยาบาลลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อาคารอเนกประสงค์ (ตึกเวชกรรมฟื้นฟู) ชั้น 2 โรงพยาบาลลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน