ศสค.ลำพูน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (บทโพชฌังคปริตร) และพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน 100 รูป และร่วมประชุม One Home เขตตรวจราชการที่ 15 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

วันที่ 15 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (บทโพชฌังคปริตร) และพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน 100 รูป โดยมีพระธรรมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดเบญจมพิตรดุสิตวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน อีกทั้งเป็นการสร้างศาสนทายาทของพระธรรมจาริกในการดำเนินงานเผยแพร่พระพุทธศาสนา ควบคู่ไปกับการนำสวัสดิการสังคมเข้าสู่ชุมชนบนพื้นที่สูง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. รวมทั้งผู้แทนภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงาน ณ ศาลาเบญจสัตตยายุศรีวิชัยนุสรณ์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม One Home เขตตรวจราชการที่ 15 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนำเสนอแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์พัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่