ศสค.ลำพูน เข้าร่วมพิธีมอบเงินอุดหนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมพิธีมอบเงินอุดหนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน และมอบเงินอุดหนุน พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน