ศสค.ลำพูน เข้าร่วมฝึกอบรม “หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e – Government Procurement : e-GP”

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ เข้าร่วมฝึกอบรม “หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e – Government Procurement : e-GP” ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง การบัญชีภาครัฐ การพัสดุ และการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน